Skorstens installation

Vi installerar er skorsten

Vi på Kaminbolaget ny installerar er skorsten glidgjuter och utför alla sorts reparationer av din/er befintliga skorsten. Hör av er till oss för en kostnadsfri offert!


Specialbygge av skorstenshuv då kund ville ha ventilation och två rökrör i samma huv.

Skorstenen är en viktig del av ett hus. Den är nödvändig vid alla typer av kaminer, eldstäder och vedeldade spisar för att leda ut rökgaser från huset. En vacker skorsten är en prydnad i sig för huset, och en funktionell och hel skorsten en viktig brandsäkerhetsfråga. Men något kanske inte många tänker på är vikten av att ha rätt skorsten till rätt kamin. Det är inte alltid vare sig bra, säkert eller effektivt att välja vilken skorsten som helst.


Veckan innan samma kund installerade vi även denna skorsten/huv.

Murade skorstenar

Den murade skorstenen är det som vi vanligtvis tänker oss som en skorsten..Den stora fördelen med en murad skorsten är att den i sig hjälper till att värma upp huset, eftersom den i sig lagrar värme. Det gör den dessutom underifrån, eftersom en murad skorsten måste byggas från botten av huset. Skorstenen innehåller vanligen sex till åtta kanaler. Det gör det möjligt att ansluta flera eldstäder till skorstenen. En eldstad per rökkanal får plats. Materialet som används är ofta pimpsten, men vanliga tegelstenar, keramik och leca förekommer. En variant av den murade skorstenen är den så kallade blockskorstenen.

Stålskorsten med stålkonstruktion

Det räcker fint med en stålkonstruktion av rör som leder ut röken på utsidan av huset. Det finns en mängd olika stålskorstenar på marknaden och de flesta är relativt enkla att installera. Installationen kan i princip ske var som helst i huset. Det måste dock ske på ett sätt som inte riskerar huset eller invånarna i det. Därför finns det en hel del regler om hur denna stålkonstruktion ska vara konstruerad och tillverkad och hur den ska monteras för att anses säker. Det gäller både inne i huset och det som sticker upp ovanför det. En stålskorsten kan antingen vara godkänd för att ligga an mot brännbara material, eller så behövs en form av isolering runt skorstenen för att skydda huset mot värmen som alstras. Det gäller att följa bruksanvisningarna noga. De skorstenar som får ligga an mot brännbart material, kan ändå, trots försiktighetsåtgärder orsaka stor skada om en skorstensbrand utbryter. Minsta miss i en sådan konstruktion ger en stor risk.

Säkerhetsaspekter

Alla skorstenar som säljs i form av moduler på marknaden måste uppfylla ett antal höga säkerhetskrav. Annars kan de orsaka brand- och rökskador. Det är också viktigt att skorstenen har de mått som krävs. Oavsett vilken modell av skorsten som väljs är det viktigt att den går en bit över taknocken. Den ska dessutom vara minst en meter hög ovan själva taktäckningen. Om inte detta uppfylls kan inte skorstenen godkännas. Det ska också finnas inspektionsluckor att tillgå för husägaren och sotaren så att statusen på hela skorstenen kan kollas av. Om en murare uppför en skorsten sten för sten är det viktigt att han eller hon också bygger enligt de normer och regler som finns för skorstensbyggnationer.

Att installera skorsten

En skorstensinstallation kräver alltid en fackmans händer, eller motsvarande, för uppgiften. Det gäller både stålrörsmodeller och murade alternativ. I vissa fall är uppbyggnaden så enkel att en händig person kan göra det själv, men då behövs kunskap, kompetens och noggrannhet. Det gäller både planeringen av var den ska sättas och själva installationen. Ta fram husets ritningar så blir arbetet mycket lättare. Att det är att föredra en fackman för uppgiften beror på att anslutningen är så enormt viktig. Om det blir fel, kan hela huset brinna upp, eller så kan personer i huset bli förgiftade av kolmonoxid eller rökgaser. Det är inga roliga scenarion. Därtill behövs nästan alltid åtminstone en bygganmälan till kommunen. Först när bygganmälan lämnats in kan arbetet påbörjas. Efter avslutat arbete behöver sotare besiktiga arbetet.